به سما خوش آمدید

محتوای صفحه اول هنوز ایجاد نشده است.

امتحانات
برگزاری امتحانات پایان ترم

سما شرایط برگزاری امتحانات را به بهترین نحو آماده سازی کرد، این امتحانات در دی ماه برگزار شد و محصلان موفق در شرکت در آزمون ها شدند

امتحانات
برگزاری امتحانات پایان ترم

سما شرایط برگزاری امتحانات را به بهترین نحو آماده سازی کرد، این امتحانات در دی ماه برگزار شد و محصلان موفق در شرکت در آزمون ها شدند